Wspólnoty
parafiakobior.pl
„Dobrze żyć - to wiele
Dobrze umrzeć-to wszystko!”

Historia Stowarzyszenia Matki Boskiej Patronki Dobrej Śmierci jest ściśle związana z kultem Matki Boskiej Bolesnej. Kult ten ma swe główne źródło w Ewangelii, a jego podstawą są prorocze słowa starca Symeona: „A Twoją duszę miecz przeniknie” (Łk 2, 35). Szczytowym momentem boleści Maryi jest Jej obecność pod Krzyżem Chrystusa, Jej Syna (por. J 19, 25 - 27).
Święty Efrem (+373 r.) jako pierwszy sławił Maryję - Matkę Bolesną - w pieśni, której początek przypomina nasze Stabat Mater - Stała Matka Boleściwa. Niektóre fragmenty tej pieśni przypominają Lamentacje Wielkiego Piątku. Święty Augustyn (+430r.) w liście do św. Paulina z Noli po raz pierwszy czyni wzmiankę o szóstej i siódmej Boleści Najświętszej Dziewicy.
Dla rozwoju nabożeństwa do Matki Boskiej Bolesnej 25 marca 1239 roku powołano do istnienia zakon o nazwie Słudzy Najświętszej Maryi Panny - czyli Serwitów. W krótkim czasie zakon rozpowszechnił się w całym chrześcijańskim świecie, głosząc cześć Maryi i propagując nabożeństwo do Matki Boskiej Bolesnej oraz werbując tysiące chętnych do Bractwa „Czarnego Szkaplerza”.
W 1865 r. we francuskim miasteczku Tinchebray przy kościele Najświętszej Maryi Panny został podpisany dokument, który zatwierdził Stowarzyszenie Matki Boskiej Patronki Dobrej Śmierci. Jak czytamy w dokumencie: „Stowarzyszenie czci w szczególny sposób Współcierpienia Najświętszej Dziewicy, której święto obchodzimy w Piątek Tygodnia Męki Pańskiej oraz w trzecią niedzielę września jako Święto Matki Boskiej od Siedmiu Boleści. Stowarzyszenie czci w szczególny sposób i uznaje za specjalnego Patrona, po Najświętszej Dziewicy, świętego Józefa, Ojca i Żywiciela Słowa Bożego oraz Dziewiczego Małżonka Najświętszej Panny Maryi, wzywanego w Kościele jako wzór Dobrej Śmierci.”
Jako zrzeszenie modlitewne za swój cel obrało katechezę o konieczności przygotowania do chwili odejścia z tego świata do wieczności, a także modlitwę dla uzyskania łaski szczęśliwej godziny śmierci dla siebie i wszystkich członków Stowarzyszenia.

Apostolstwo Dobrej Śmierci (ADS) jest grupą modlitewną, która przypomina o pilnej konieczności dobrego przygotowania się do ostatecznego spotkania z Bogiem.
Wstępujący do Stowarzyszenia, poprzez swoje modlitwy i ofiary, pragną wyjednać – dla wiernych katolików – wytrwanie w łasce uświęcającej, dla obojętnych religijnie i dla grzeszników – łaskę nawrócenia oraz dla wszystkich – dobrą i świętą śmierć.
Realizując powyższe cele, należący do Stowarzyszenia kierują często swe myśli ku wieczności, starają się wystrzegać grzechu, by wzrastać w dobru, by w ten sposób być gotowym na śmierć w każdej chwili życia.
ADS jest stowarzyszeniem uniwersalnym. Wystarczy wyrazić zgodę na wpisanie do Księgi i tym samym powierzyć ostatnią chwilę życia opiece Matce Bolesnej. Na potwierdzenie otrzymuje się świadectwo - książeczkę. Nie wnosi się żadnych opłat.

Istnieją trzy stopnie przynależności:

I stopień: wyrażenie zgody i wpis do Księgi Stowarzyszenia.
II stopień: wpis do Księgi oraz zobowiązanie się do odmawiania rano i wieczorem trzech Zdrowaś Maryjo… z dodaniem na końcu: Matko Boża, Patronko Dobrej Śmierci - módl się za nami; Święty Józefie - módl się za nami.
III stopień: modlitwa przypisana dla II stopnia oraz codzienny, wieczorny rachunek sumienia, a także raz w miesiącu przystąpienie do sakramentu pojednania i Eucharystii oraz krótkie wyciszenie się dla refleksji nad godnym przygotowaniem się na śmierć.
Członków Stowarzyszenia zachęca się również do udziału w dniach skupienia i rekolekcjach organizowanych w wielu regionach Polski.
Grupy Apostolstwa żywią szczególne nabożeństwo do Matki Bożej Bolesnej i św. Józefa, mają udział w zasługach płynących ze wspólnych modlitw, uczestniczą w przywilejach i łaskach, będących owocami odprawianych każdego dnia Mszy Św. w ich intencji.
Stowarzyszenie propaguje odmawianie Różańca do Siedmiu Boleści Matki Bożej. Wydaje także informacyjny biuletyn „Nadzieja i Życie”, w którym czytelnicy dzielą się doświadczeniem uzyskanych łask dla swoich bliskich, a także przemiany ich serca, zwłaszcza w ostatnich godzinach życia. Liczne świadectwa i listy potwierdzają, jak wielu odchodziło z tego świata pojednanych z Bogiem, pełnych pogodnej nadziei.
Członkowie ADS mogą korzystać z odpustów, po wypełnieniu odpowiednich praktyk pobożnych.
Wszelkie informacje dotyczące Apostolstwa uzyskać można na stronie internetowej: www.apostolstwo.pl.

Rok Jubileuszowy
W każdy piątek po Mszy św. wieczornej - nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego

Opiekun: ks. proboszcz Damian Suszka